Algemene voorwaarden particulier. 

Artikel 1 Definities.

Deze voorwaarden betreft:

Consument: Natuurlijk persoon of vereniging ven eigenaren, die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer: Boelen Allround Service, eenmanszaak die offertes en contracten uitbrengt voor glas-, schilders-, behangers-, afwerkings-, en /of montagewerkzaamheden.

Werk: de afspraak tussen consument en ondernemer over de overeengekomen werkzaamheden en de te leveren en te gebruiken materialen.

Artikel 2 Werkingssfeer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

Artikel 3  Het aanbod.

 1. Het aanbod voor het werk en/of te leveren materialen wordt schriftelijk of per e-mail gedaan, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod is voorzien van een dagtekening en is geldig voor de vermelde periode of maximaal 30 dagen.
 3. Het aanbod omvat een nauwkeurige omschrijving van de leveren materialen en/of de te verrichten werkzaamheden zodat een beoordeling door de consument mogelijk is.
 4. Het aanbod vermeld in dien mogelijk het tijdvak waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd welke te allen tijde in goed overleg kunnen worden aangepast.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de te gebruiken materialen en in de  prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden gehanteerd zal worden: regie of aanneemsom.
  a. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van uurtarief en eenheidsprijzen voor de te gebruiken materialen indien duidelijk door de consument aangegeven.
  b. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen de partijen een vast bedrag overeen waarvoor de omschreven werkzaamheden en/of diensten worden geleverd.
 6. Het aanbod vermeld de wijze van betaling en eventuele termijnen.
 7. Het aanbod vermeld de aanwezigheid van deze voorwaarden en dat deze op verzoek kunnen worden toegezonden.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische aanvaarding van het aanbod door de consument.

Artikel 5 Verplichtingen van de ondernemer.

 1.  De ondernemer zal de werkzaamheden deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden binnen normale werktijden (7:00 t/m 18:00) worden uitgevoerd mits anders overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de uitvoering de daarop van toepassing zijnde  wettelijke voorschriften in acht.
 3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op;
  - op onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijze;
  - gebreken aan de (on) roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
  - gebreken of ongeschiktheid van de materialen of hulpmiddelen die ter beschikking zijn gesteld door de consument;
  een en ander voorzover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij de schade hem niet is toe te rekenen.
 5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk door vakkundige personen word uitgevoerd.
 6. De ondernemer vrijwaard de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze is te wijten aan nalatigheid, verkeerd handelen  of onvoorzichtigheid door de ondernemer dan wel ander ingeschakeld personeel, voor zover deze betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden.

Artiken 6 Verplichtingen van de consument.

 1.  De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid de uit te voeren werkzaamheden te verrichten.
 2. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de benodigde goedkeuringen ( als vergunningen e.d.) met betrekking tot het werk.
 3. De consument verschaft de ondernemer aansluitmogelijkheden voor stroom en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
 4. De consument dient ervoor zorg te dragen dat werkzaamheden en /of leveringen door derden tijdig worden uitgevoerd en /of geleverd zodat de uitvoering van de ondernemer daar geen vertraging van ondervindt. Indien er toch vertraging driegt te ontstaan dient de consument dit zo spoedig mogelijk aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden , als bedoeld in het vorige lid, dient de consument de daarmee verbandhoudende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  - onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  - Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

Artikel 7 meer- en minderwerk.

 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingmethode zonder dat een aparte overeenkomst word gesloten meer –of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs van het werk.
 2. Als het totaal bedrag van het meerwerk hoger is dan 10% van de prijs van het werk wordt een nieuwe schriftelijke of elektronische overeenkomst gesloten m.u.v. spoedeisende omstandigheden.

Artikel 8 Overmacht.

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen definitief onmogelijk door een oorzaak die niet aan hem kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding van de gemaakte kosten aan de andere partij.

Artikel 9 Oplevering.

 1. Kan het werk niet op het afgesproken  tijdstip worden opgeleverd is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, ten zij hem de overschrijding niet kan worden toegerekend.
 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als de ondernemer binnen 10 werkdagen alle terechte opleverpunten van de consument heeft opgelost.

Artikel 10 Betaling in termijnen.

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt vooruit en/of in evenredigheid met de met de voortgang van het werk. De betaling dient te geschieden binnen twee weken na ontvangstvangst de factuur.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer blijft in gebreke met betrekking tot de voortzetting van het werk is de consument gerechtigd verdere de betaling van de termijnen op te schorten.
 3. Blijft de consument in gebreke met betrekking tot de betalingen is de ondernemer eveneens gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten tot de betaling is geregeld.

Artikel 11 De eindafrekening.

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een omschrijving van de werkzaamheden en van het eventueel opgedragen meerwerk welke opgesplitst vermeld zullen worden.
 3. Voor zover niet op de factuur  van de eindafrekening vermeld, kan de consument op verzoek een specificatie opvragen van uren,uurloon en gebruikte materialen.
 4. De in het vorige lid genoemde specificatie is niet op te vragen voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
 5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs heeft opgegeven mag deze niet zonder overleg met de consument met meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
  De rede van een eventuele overschrijding van de richtprijs moet duidelijk uit de specificatie blijken.
 6. De betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de factuur.

Artikel 12 Niet nakomen van de betalingsverplichting.

 1. Indien de consument niet tijdig betaald wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden,is de consument slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbende op het betwiste deel.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 van het burgerlijk wetboek.
 3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument. 
 4. De ondernemer blijft eigenaar van de nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 13 Garantie.

 1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreke in het werk na oplevering gedurende de hierna genoemde perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met de verrichte werkzaamheden.
 2. Garantie buiten schilderen.De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
  1. Voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting van weersinvloeden
  2. Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verf systeem aan de ondergrond hecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren
  3. Wordt aangebracht m.b.v. het correcte applicatie systeem en/of materialen volgens de voorschiften van de fabrikant.De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buiten schilderwerk bij:
  1. Transparante Beitsen, transparante vernissen voor een periode van twee jaar.
  2. Dekkende vochtregulerende verf, dekkende beits, dekkende high solid verf, dekkende traditionele verf voor een periode van drie jaar.
 3. Garantie binnen schilderen.
  De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
  1. Voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren.
  2. Wordt aangebracht m.b.v. het correcte applicatie systeem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
  De garantie word gegeven voor een periode van vier jaar.

Artikel 14 Klachten.

 1. Klachten dienen direct bij gemeld te worden bij de aannemer:
  a. Direct bij oplevering (mondeling).
  b. Binnen twee weken na ontvangst van de eindafrekening  (schriftelijk).
  c. Binnen de garantie termijn. (telefonisch, schriftelijk).
 2. De ondernemer is verplicht binnen 10 werkdagen gehoor te geven aan de consument met betrekking tot de klacht. 

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot onderhoudsplan .

Artikel A1 Algmeen.

 1. Het onderhoudsplan wordt aangegaan voor een bepaalde tijd die vermeld staat op het contract.
 2. Op het contract staat het maandbedrag welke is overeengekomen en dus maandelijks verschuldigd is.

Artikel A2 Verkoop van de woning.

 1. Bij verkoop van de betreffende woning wordt het restant van de termijnen door de aannemer direct opeisbaar.
 2. De nog te verrichten werkzaamheden en de garantie komen bij deze vroegtijdige beëindiging te vervallen.

Artikel A3 Overlijden.

 1. Bij  het overlijden van de consument bestaat de mogelijkheid voor de nabestaanden om het contract over te nemen of af te kopen.
 2. Bij verkoop van de woning treed automatisch artikel A2.1 in werking